ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kontroll Autósiskola Kft

„B” kat. járművezető képzési tevékenységéről

„B” kategória: Nemzetközi kategória a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű

b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg

c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

1. Vállalkozás neve: Kontroll Autósiskola Kft Felnőttképzési azonosító: B/2023/000186

Weboldal: www.kontrollautosiskola.hu

Bankszámlaszám: 10402166-50527075-74671004

2. Vállalkozás formája: Korlátolt felelősségű társaság (Kft)

3. Nyilvántartási száma: 32140215

4. Iskolavezető neve: Gyulai László

5. Iskolavezető elérhetősége, félfogadása: Tel.: +36 70 616 4666, e-mail címe: gyulai.laszlo@kontrollautosiskola.hu, félfogadás: telefonon egyeztetett időpontban.

6. A képzés célja: Olyan járművezetőket képezni, akik képesek önállóan, kezdő szinten, biztonságosan, hatékonyan és kulturáltan közlekedni és a megszerzett vezetői engedély birtokában, járművezetőként szerzett tapasztalataikat felhasználva tovább fejlődni.

7. Megszerezhető kompetenciák:

 • A képzést elvégzők képesek a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályokat helyesen alkalmazni
 • A képzést elvégzők képesek a közúti közlekedésben rejlő veszélyeket felismerni, és helyesen megítélni
 • A képzést elvégzők jármű feletti uralom birtokában képesek a folyamatosan és biztonságosan a közúti közlekedésben részt venni, és az esetlegesen kialakuló vészhelyzetekben megfelelően reagálni.
 • A képzést elvégzők képesek a fokozottan veszélyeztetettek biztonságát szem előtt tartani
 • A képzést elvégzők képesek a jármű külön jogszabályban előírt ellenőrzését elvégezni, valamint a közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hibát felismerni, és a tovább haladás lehetőségéről helyesen dönteni.

8. Tanfolyami díj:

A feltüntetett tanfolyami díj a jegyzetek, segédeszközök, valamint a vizsgák és pótvizsgák díját nem tartalmazza. A Képzőnek – amennyiben jogszabályváltozás, vagy a működési költségek időközbeni emelkedése indokolja – jogában áll a tanfolyami díj egyoldalú módosítása, de a változás a teljesített szolgáltatásokat nem érinti. A Tanuló által már befizetett tanfolyami díjat – az ebből még le nem vezetett gyakorlati
órák díjait igen – a szerződéskötéstől számított három hónapig nem érinti. Szerződésbontás esetén a két fél köteles elszámolni egymással a felhasznált tanfolyami díj és vizsgadíj tekintetében. Amennyiben a Tanuló a jelen szerződést az első forgalmi vizsgája előtt felmondja, akkor köteles a kapott kedvezményeket a Képzőnek megfizetni. A tanfolyami díjnak a feltüntetett határidőkig történő be nem fizetése esetén a Képző jogosult a további képzést megtagadni. Szerződés felmondásakor a teljesített szolgáltatások után befizetett tanfolyami díjat nem
térítünk vissza. A Képző a Tanuló kérésére kiállítja a Képzési Igazolást, amivel kapcsolatban Képző jogosult 20.000 Ft adminisztrációs díjat számlázni Tanuló felé, mely számlát Tanuló köteles a számla lejártáig megfizetni. Másik autósiskolából történő átjelentkezés esetén Képző jogosult 20.000 Ft egyszeri díjat számlázni Tanuló felé, mely számlát Tanuló köteles a számla lejáratáig megfizetni.

A szerződés a vizsgára bocsátás hatósági idejének lejáratával (elméleti képzés kezdetétől számított 9 hónap az első, valamint 1 év a sikeres elméleti vizsgához, illetve sikeres elméleti vizsgát követően 2 év a sikeres forgalmi vizsgához) érvényét veszti. A szerződéskötéstől számított három hónap eltelte után a Tanuló a már befizetett tandíjat élő szerződés esetén sem igényelheti vissza, erről a jogáról a jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemond. A tanfolyami díjat a Képző
ügyfélfogadó helyén nyitvatartási időben, a gyakorlati oktatás megkezdése előtt lehet készpénzben vagy átutalással befizetni.

Tanfolyami díjak tételesen:

Aktuális tanfolyami árakról a weblapon tájékozódhat.

 • gyakorlati alapóradíj: 10.000 Ft – tól
 • gyakorlati pótóradíj: 10.000 Ft – tól
 • gyakorlati vizsgára a kiállási díj vizsgánként: 10.000 Ft – tól

10. A Tanuló a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Képző a képzési szolgáltatás teljesítése körében, a rendeletben meghatározottak alapján a jelentkezési lapon és annak mellékletein közölt, valamint tanulmányai során keletkezett személyes és különleges adatait a vizsgára jelentés időpontjáig kezelje. Ezt követően a Képző az adatokat a jogszabályban előírt időtartamig megőrzi, letelte után megsemmisíti. Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Tanuló az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően a Tanuló kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek. A Képző tájékoztatja a Tanulót arról, hogy a személyes adat
szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul – önkéntes – de a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben a Tanuló személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

11. A szerződés alapján a Képző semmilyen felelősséget nem vállal a vizsgaeredményekkel, a vezetői engedély kiadásával, valamint a hatósági díjakkal kapcsolatban.

12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

13. A Tanuló aláírásával jelenti ki, hogy a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó szerződést és tájékoztatót átvette, megismerte, és az abban meghatározott kötelezettségeit elfogadja. A Tanuló aláírásával továbbá kijelenti, hogy a Képző Adatvédelmi Szabályzatát megismerte, azt elfogadja.

14. A képzésre történő felvétel feltételei:

 • a képzésre való felvétel a Tanulmányi szerződés és jelentkezési lap kitöltésével, valamint nyilatkozattal és aláírásokkal történik;
 • betöltötte a 17. életévét, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • az elméleti vizsgára, továbbá a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatásban részesült.

15. A vizsgára bocsátás feltételei:

 • a képzésre történő felvétel feltételeit teljesítette;
 • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és azt hitelt érdemlő módon legkésőbb az első vizsga napján igazolja a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban: KAV) részére;
 • egészségügyi alkalmasság gépjárművezető jelöltnek (1. csoport, háziorvos ad meg);
 • a vizsgára való jelentkezésig a megfelelő vizsgadíj díját a Képző útján vagy közvetlenül megfizette;
 • a képzés elméleti részét igazoltan elvégezte és az első elméleti vizsgáig – az adott képzés kezdő napjától számítva – kevesebb, mint kilenc hónap telt el;
 • pótvizsga esetén az elméleti képzés kezdő napjától számítva, kevesebb, mint tizenkét hónap telt el;
 • írásbeli vizsga helyett, szóbeli vizsgát kérhet a szakértői szakvéleménnyel igazoltan szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy, vagy a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, valamint hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja;
 • elméleti vizsgát a Tanuló legkorábban 3 hónappal a 17. életév betöltése előtt tehet, de a gyakorlati vizsgához betöltött a 17. életév szükséges;
 • gyakorlati oktatás óraszámainak és a forgalmi vizsgához szükséges kötelező menettávolságot igazoltan teljesítette.

16. A tanuló teljesítményének ellenőrzése és értékelésének módja:
Gyakorlati vezetésnél a vizsgák előtt próbavizsgát tartunk a Forgalmi vizsgaminősítő lap segítségével. A tanfolyam elméleti és gyakorlati része, hatósági vizsgával zárul. A vizsgáztatást a KAV végzi.

17. A gyakorlati tanfolyam kötelező óraszámai:

Minimális óraszámok:

Elméleti: 28 óra
Kresz 16 óra
Járművezetés elmélete: 8 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Összesen: 28 óra


Gyakorlat: 30 óra és legalább 580 km menettávolság (Egy oktatási óra időtartama: 50 perc)

Alapoktatás: 9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
Gyakorlati vizsga: 1 óra
Összesen: 30 óra

18. Hatósági díjak:

 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft
 • forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft
 • közúti elsősegély nyújtó vizsga díja: 12.200 Ft
 • orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 320/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet alapján, életkorhoz kötötten változó
 • a vezetői engedély kiadásának illetéke: 4.000 Ft (az első vezetői engedély megszerzése illetékmentes)

A vizsgára való jelentkezésig kell a megfelelő vizsgadíjat, a Képzőnél vagy közvetlenül a KAV-nál megfizetni. A Tanulót az első elméleti vizsgára csak a Képző jelentheti. Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát. A pótvizsgák díjai megegyeznek az alapvizsgák díjaival, melyet a Tanuló, a KAV, 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. szám alatti kirendeltségén tud készpénzben vagy bankkártyával befizetni. Sikertelen elméleti vizsga esetén a kapott számla ellenében az elméleti
vizsgát a Tanuló saját maga is kérheti (a KAV, 1119. Budapest, Petzvál József utca 39. szám alatti kirendeltségén), de gyakorlati vizsgára jelentést csak a Képző vagy a tanpálya kezelője intézhet. Ha a Tanuló alapfokú iskolai végzettségét a vizsgára bocsátás feltételei alapján nem igazolta, annak teljesítéséig következő vizsgára nem bocsátható!

19. Elméleti képzés:

Az elméleti képzés e-learning kereteiben, az e-titán rendszer keretein belül valósul meg.

20. Jogok és kötelezettségek:

A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási feltételekben megjelölt kategóriában képzési szolgáltatást nyújt a Tanuló részére, Tanuló pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a képzési szolgáltatást igénybe veszi, és ezért a vállalkozási feltételekben meghatározott tanfolyami díjat fizet a Képző részére. A Képző kijelenti, hogy a képzési szolgáltatás ideje alatt a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben (a továbbiakban: rendelet) meghatározott teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítja, és kötelezi magát, hogy a képzési szolgáltatást a tőle elvárható legmagasabb színvonalon teljesíti, és a Tanulót a vizsgákra legjobb tudása szerint felkészíti. A Képző
kijelenti továbbá, hogy a megjelölt kategóriára, képzési engedéllyel rendelkezik. A Képző tevékenysége folytatásának megtiltását eredményező hatósági eljárás esetén biztosítja másik Képzőnél a képzés folyamatosságát.

A Tanulónak a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell a legalább alapfokú iskolai végzettségéről. Ezt a vizsgára bocsátás feltételei alapján kell hitelt érdemlően igazolnia, ami az alábbi módokon történhet:

 • személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel;
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával;
 • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a KAV által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban);
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Vizsgákon a Tanulónak személyazonosságát is igazolnia kell! Ennek megállapítására érvényes személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély, vagy a kártyaformátumú vezetői engedély alkalmas. A vezetői engedéllyel rendelkező Tanulónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia! Magyarországtól eltérő országok magyarországi külképviseleteinek tisztviselői a fentiektől eltérő okmányokat is benyújthatnak, amennyiben azt a külképviselet állította ki, valamint az szembenéző fényképet és azonosító adatokat is tartalmaz.

Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a Tanuló teljesítménye objektív módon nem értékelhető. Ebben az esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni. Az érintett Tanulót a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja. A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a Tanulót a KAV a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a Tanuló a vizsga rendjét megzavarta. A forgalmi vizsgán, amennyiben a vizsgán nincsen szakfelügyelet, a vizsgajárműben – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – helyet foglalhat a Képző iskolavezetője vagy – az iskolavezető felelőssége mellett – írásban meghatalmazott megbízottja, azonban sem az iskolavezető sem megbízottja a vizsga rendjét részvételével nem zavarhatja meg. Az írásbeli meghatalmazás legfeljebb egy napra szólhat.

Tanuló tudomásul veszi, hogy az elméleti foglalkozások látogatása – az e-learning képzés kivételével – kötelező. Az elméleti foglalkozások kötelező óraszámainak 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a Tanuló számára – azon témakörökből, melyeken a Tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást kell tartani. A hiányzásokat vagy a párhuzamosan induló tanfolyam azonos óráján, vagy egy másik időpontban induló tanfolyam azonos foglalkozásán kell pótolni, vagy személyesen az elméleti oktatónál, konzultáció keretében. A pótfoglalkozás a Tanuló számára díjtalan. Naponta max. 4 elméleti tanóra tartható.

A Tanulónak a tanfolyam kezdetétől (az első előadás, e-learning esetén az első belépés dátumától) számított 9 hónapon elméleti vizsgát kell tegyen, sikertelen vizsga esetén, a tanfolyam kezdetétől (az első előadás, e-learning esetén az első belépés dátumától) számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tegyen. Ezen határidőn túl (első vizsgaesemény maximum 9 hónap, sikeres vizsga esemény maximum 12 hónap) a Tanuló elméleti vizsgára, kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv (E- Educatio Zrt.) tanfolyami igazolást állított ki.

Külföldi állampolgár tolmács közreműködésével történő vizsgájára a tolmácsot a KAV, az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a KAV-hoz.

A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után, főoktatási része – a „B” kategóriás képzés kivételével – a sikeres járműkezelési, vagy rutinvizsga után kezdhető meg. A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a Tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a Tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat. A gyakorlati oktatást a Képzővel megbízási szerződésben álló gyakorlati szakoktatók végzik. Az alapoktatás során egy nap max. 2 gyakorlati óra vezethető. Főoktatásban egy nap max. 4 gyakorlati óra vezethető, kétóránként minimum egy órás szünettel. A tanórák között 10 perc szünetet kell tartani. Késés esetén az képző / oktató és a Tanuló is 20 percet köteles várni a másik félre. Az képző / oktató késése esetén az időt be kell pótolni a Képző költségére. A megbeszélt gyakorlati órák az esedékesség előtt 48 órával lemondhatóak. Lemondás hiányában, amennyiben kötelező gyakorlati óra a Tanuló hibájából elmarad, azt pótórával kell pótolni a Tanuló költségére. Amennyiben a Tanulónak a kötelező órákon felül további órákra lenne szüksége, úgy azok szintén pótóraként kerülnek felszámolásra. A gyakorlati órák adminisztrációja a KAV által érvényesített, a Tanuló nevére kiállított vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a Tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor az óra kezdetének és befejezésének – pontos idejének feljegyzése mellett – sajátkezű aláírásával hitelesítette.

A Tanuló a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Képző a képzési szolgáltatás teljesítése körében tartott gyakorlati oktatások ideje alatt hang- és videófelvételeket készítsen, amely felvételeket a Képző a saját marketing tevékenysége kereteiben felhasználni jogosult.

A Tanuló joga, hogy az általa befizetett összegért maradéktalan és megfelelő szintű szolgáltatást kapjon az elméleti és a gyakorlati felkészítés során. Jogosult panasszal élni, képzését más képzőnél / oktatónál, vagy a jelen szerződés felmondásával más Képzőnél folytatni. A Tanuló kötelessége a megbeszélt és egyeztetett foglalkozásokon a képzés igénybe vételéhez megfelelő állapotban megjelenni, valamint a személyazonosító okmányait magánál tartani. Ezek hiányában a Képző köteles a képzést megtagadni, az ebből eredő károk a Tanulót terhelik.

21. Elsősegély-nyújtási ismeretek:

A vezetői engedély kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély nyújtó kártyával (igazolás) kell igazolni. Az elsősegély-nyújtási tanfolyam a Magyar Vöröskereszt szervezésében történhet. A vizsga a Magyar Vöröskereszt szervezésében történik. Cím: 1051 Budapest, Arany János u. 31., tel.: 06-1-373-0730; 06-1-374-0444. Felmentést nyer a vizsga alól, aki az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; dietetikusi; mentőtiszti; gyógytornászi; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezik, illetve közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon vagy eü. szakközépiskolát végzett. Mentesül továbbá, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között ’D’ vagy ’TR’ kategóriára, vagy 1984. január 1-je után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.

22. A vizsgákkal és a vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontos tudnivalók:

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a Tanuló ezen időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a Tanuló valamely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát
követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a Tanuló tett eleget, aki az előírt összes vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól felmentést kapott. A vizsgaigazoláson fel kell tüntetni azt a körülményt, ha a Tanuló a gyakorlati vizsgát automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le. Ez korlátozásként a vezetői engedélybe is bekerül. A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgát követő munkanapon elektronikus úton továbbít a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. Ezután az eredeti orvosi alkalmasságival, a sikeres elsősegélynyújtás vizsgaigazolással (elsősegélynyújtó kártya), vagy a mentesítő okirattal, a vezetői engedély iránti kérelmet bármelyik kormányablakban elő lehet terjeszteni. Az első nemzetközi kategória megszerzése, kezdő vezetői engedélynek minősül, amivel két évig nem lehet utast szállítani. A kérelemhez az előbbiekben felsoroltakon felül, személyazonosító igazolvány, külföldi állampolgár esetén 6 hónapot meghaladó érvényes tartózkodási engedély, valamint EU-s tagország állampolgárának, bejelentett lakcím szükséges.

23. A képzés felügyelete:

A képzés felügyeletét a Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) látja el.
Cím: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 39. Tel.: 06-1-371-30-30

24. Engedélyező hatóság:

Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)
Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2.

25. Elérhetőségeink:

Ügyfélszolgálat: Tel.: +36 70 616 4666; email: info@kontrollautosiskola.hu
Iskolavezető: Gyulai László, email: gyulai.laszlo@kontrollautosiskola.hu

Elméleti vizsgahelyszínek: 1119. Budapest, Petzvál J. u. 39.

Gyakorlati vizsgahelyszín: KAV által megadott Bp-i vizsgaállomásai

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV):
1119 Budapest, Petzvál József. u. 39. Tel.: 06-1-371-30-30

 

Budapest, 2022.11.25.
Kontroll Autósiskola Kft

 

Képzési mutatók – 2023. III. negyedév:

ÁKÓ: 117,24%

VSM (elm): 72,50% (forrás: www.vizsgakozpont.hu)

VSM (gyak): 66,67% (forrás: www.vizsgakozpont.hu)

KK: 350.600 Ft